Warunki użytkowania

WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ CSI LEASING, INC.

Data wprowadzenia: 1 stycznia 2009

WSTĘP

CSI Leasing, Inc. („CSI” lub „my” lub „nasz”) prowadzi niniejszą stronę internetową („Strona”) w celu udostępnienia online informacji dotyczących CSI oraz usług przez nas świadczonych („Usługi”). Używając tej strony, wyrażasz zgodę na warunki przedstawione poniżej („Warunki”). Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki użytkowania, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. Dodatkowe warunki dotyczące konkretnych obszarów tej strony, treści lub transakcji są wyszczególnione w danych obszarach strony. Wraz z warunkami użytkowania regulują one kwestie dotyczące użytkowania, treści lub transakcji. Warunki użytkowania wraz z dodatkowymi warunkami dalej są zwane „Porozumieniem”. CSI zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w porozumieniu, o których powiadomi, umieszczając zmienione porozumienie na stronie. Zaleca się okresowe sprawdzanie porozumienia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po umieszczeniu ich na stronie. Korzystanie ze strony po wprowadzeniu zmian w porozumieniu oznacza zgodę na podleganie warunkom użytkowania. CSI zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia, zmiany całkowitej lub częściowej zmiany treści na stronie lub też ograniczenia do niej dostępu bez uprzedzenia ani ponoszenia odpowiedzialności.

LICENCJE I WŁASNOŚĆ

Wszelkie prawa do własności intelektualnej („Własność intelektualna”) związane ze stroną i jej zawartością  („Zawartość”) są wyłączną własnością CSI, filii lub stron trzecich. Zawartość jest chroniona prawami autorskimi oraz innymi prawami zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. Elementy strony są również  chronione przepisami dotyczącymi charakterystycznych cech produktu, tajemnicy handlowej, nieuczciwej konkurencji i innymi przepisami. Nie mogą być one kopiowane ani imitowane w całości lub części. Wszelkie elementy graficzne, ikony i inne elementy na stronie są znakami handlowymi, znakami markowymi lub charakterystycznymi cechami produktu („Znaki”) CSI, filii lub osób trzecich, które udzieliły CSI prawa oraz licencji do wykorzystywania takich znaków, i nie mogą być w żaden sposób używane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody CSI. Jeżeli postanowienia niniejszych warunków użytkowania w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, nie zezwala się na kopiowanie, reprodukcję, modyfikację, wynajmowanie, sprzedawanie, tworzenie form pochodzących, przesyłanie, przetwarzanie ani dystrybucję własności intelektualnej strony w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody CSI lub odpowiedniej strony trzeciej. Jeżeli postanowienia niniejszych warunków nie przewidują inaczej, CSI nie udziela żadnych wyraźnych bądź dorozumianych praw do własności intelektualnej CSI lub stron trzecich. CSI udziela zgody na ograniczoną, osobistą, niezbywalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu, odwołalną licencję na (a) dostęp do strony i wykorzystywanie treści w sposób przedstawiony przez CSI oraz (c) dostęp i wykorzystywanie usług sieciowych CSI oferowanych na stronie („Systemy CSI”) w sposób wyraźnie przewidziany przez CI. Z wyjątkiem tej ograniczonej licencji CSI, umożliwiając dostęp do strony, nie przekazuje praw do systemów CSI, informacji ani danych dostępnych za pomocą systemów CSI („Informacje”), zawartości usług, strony lub innych własności CSI.  Jeśli przepisy prawa lub warunki użytkowania nie przewidują inaczej, nie zezwala się na odtwarzanie kodu źródłowego, zmianę, reprodukcję, ponowną publikację, tłumaczenie na inny język naturalny lub sztuczny, retransmisję w dowolnej formie i dowolnymi środkami, sprzedaż lub redystrybucję treści i/lub informacji na stronie lub dostępnych poprzez stronę bez uprzedniej pisemnej zgody CSI. Nie zezwala się na tworzenie, sprzedawanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, publiczne wykonywanie, importowanie, dystrybucję, retransmisję lub inny użytek treści w żaden sposób, jeśli CSI wyraźnie nie udzieli zgody.

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA STRONY

Poza innymi ograniczeniami wynikającymi z niniejszych warunków użytkowania zgadzasz się:

(a) nie ukrywać pochodzenia informacji przekazywanych za pośrednictwem strony;

(b) nie przekazywać nieprawdziwej ani mylącej informacji na stronie;

(c) nie używać żadnych usług, informacji, aplikacji ani oprogramowania dostępnego na stronie

w sposób nieprzewidziany przez CSI;

(d) nie wprowadzać ani nie przesyłać na stronie informacji, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe lub inne programy komputerowe stworzone z myślą o wyrządzeniu szkody, ingerencji w system lub stronę, jego lub jej przechwyceniu lub przywłaszczeniu, lub naruszeniu między innymi praw własności intelektualnych;

(e) nie używać strony w sposób, który zdaniem CSI wpływa niekorzystnie na

działanie lub funkcje strony, ingeruje w uprawnienia osób upoważnionych do dostępu do systemów CSI, usług lub strony.

POBIERANIE PLIKÓW

Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania na stronie jest objęte prawem autorskim CSI i/lub organów wydających licencje. Korzystanie z oprogramowania jest regulowane warunkami porozumienia licencyjnego użytkownika końcowego, które jest dołączone do oprogramowania. Pobieranie, instalowanie i/lub korzystanie z oprogramowania oznacza wyrażenie zgody na warunki porozumienia użytkownika końcowego. CSI nie może udzielić gwarancji ani poręczenia, że pliki możliwe do pobrania przez stronę nie będą zainfekowane wirusami lub innymi szkodliwymi kodami, plikami lub programami komputerowymi.

KONKRETNE PRZYPADKI

Strona CSI zawiera opisy konkretnych przypadków, w których klienci CSI skorzystali z usług i doświadczenia CSI. Jako że nie ma identycznych klientów, te scenariusze mogą służyć jedynie za przykłady doświadczeń innych klientów, które mogą różnić się od Twoich.

SKARGI NA PRAWO AUTORSKIE

Jeśli wydaje Ci się w dobrej wierze, że materiały użyte na stronie naruszają Twoje prawa autorskie, zgłoszenia dotyczące naruszonego prawa autorskiego powinny zostać przesłane zgodnie z art. 17, sekcja 512(c)(2) kodeksu amerykańskiego (Ustawa DMCA) do wskazanego agenta CSI. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela

praw autorskich;

2. opis pracy objętej prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone;

3. opis miejsca na stronie, w którym znajduje się treść, która według Ciebie narusza prawa autorskie;

4. oświadczenie, że działasz w dobrej wierze i że uważasz, że treść nie jest użytkowania

zgodnie z prawem lub wolą właściciela praw autorskich lub jego agenta; oraz

5. oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że informacje znajdujące się w zawiadomieniu

są ścisłe i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w jego imieniu.

Agentem CSI ds. zawiadomień o potencjalnym naruszeniu praw autorskich jest: Lorraine Cherrick, 314-997-7010, faks: 314-997-7844, Lorraine.Cherrick@csileasing.com.

BRAK GWARANCJI

CSI NIE SKŁADA ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ WZGLĘDEM WYNIKÓW UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY, SYSTEMÓW CSI,

USŁUG ANI TREŚCI.  UŻYTKUJESZ POWYŻSZE NA WŁASNE RYZYKO.

STRONA, USŁUGI I TREŚCI SĄ UDOSTĘPNIANIE W AKTUALNEJ POSTACI.  W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE CSI ORAZ LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ UDZIELANIA WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH STATUTOWYCH LUB INNYCH DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH STRON TRZECICH LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.  CSI, FILIE, LICENCJODAWCY ORAZ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ WZGLĘDEM RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB WYCZUCIA CZASU UMIESZCZANIA TREŚCI, INFORMACJI LUB USŁUG UMIESZCZANYCH NA STRONIE LUB PRZEZ NIĄ UDOSTĘPNIANYCH.  ŻADNA INFORMACJA ZE STRONY NIE JEST PODSTAWĄ DO UDZIELENIA GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE USTANOWIONA PRZEZ CSI W WARUNKACH UŻYTKOWANIA.

NIEKTÓRE SĄDY NIE UZNAJĄ OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH GWARANCJI DOMNIEMANYCH, WIĘC OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA TEJ SEKCJI MOGĄ CIĘ NIE DOTYCZYĆ. JEŚLI JESTEŚ KLIENTEM, TWOJE STATUTOWE PRAWA, KTÓRYCH NIE MOŻNA UCHYLIĆ, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, NIE SĄ OBJĘTE NINIEJSZYMI POSTANOWIENIAMI.  ZGADZASZ SIĘ, ŻE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJI OBJĘTE NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA SĄ SPRAWIEDLIWE I ROZSĄDNE.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W STOPNIU PRZEWIDZIANYM PRAWEM, W KTÓRYM CSI PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZA WSZELKIE SZKODY, CSI PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDYNIE ZA FAKTYCZNE SZKODY.  W STOPNIU

PRZEWIDZIANYM PRAWEM CSI, FILIE, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY LUB STRONY TRZECIE WYMIENIONE NA STRONIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE, NIEBEZPOŚREDNIE ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ LUB SZKODY NASTĘPCZE, UTRACONE ZYSKI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH DANYCH LUB ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z MOŻLIWOŚCI LUB JEJ BRAKU UŻYTKOWANIA STRONY, SYSTEMÓW CSI, INFORMACJI, USŁUG LUB TREŚCI W OPARCIU O GWARANCJE, UMOWY, DELIKT LUB INNE PODSTAWY PRAWNE NIEZALEŻNE OD TEGO, CZY CSI ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA SZKODY. W STOPNIU PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO ŚRODKI PRAWNE WYMIENIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA SĄ WYŁĄCZNE I OGRANICZONE DO WYRAŹNIE WYMIENIONYCH W WARUNKACH UŻYTKOWANIA.

WNIOSKI WYSYŁANE PRZEZ STRONĘ

Wszelkie wnioski składane do CSI poprzez stronę (zwane dalej łącznie „Wnioskami”) będą własnością CSI. CSI jest upoważnione do używania wniosków dla dowolnych celów bez ograniczeń ani odszkodowań wypłacanych klientom, którzy złożyli wniosek Żadnych zapisów niniejszej polityki nie należy interpretować jako nałożenia na CSI odpowiedzialności lub obowiązków.

ODSZKODOWANIA

Niniejszym zwalniasz CSI z odpowiedzialności wobec wszelkich roszczeń, strat, wydatków lub wniosków, lub odpowiedzialności, w tym kosztów usług prawnych, poniesionych przez CSI w związku z wnioskami stron trzecich (w tym wnioskami dotyczącymi własności intelektualnej) wynikających z (i) wniosków, które składasz, wysyłasz lub przekazujesz poprzez stronę, lub (ii) ze sposobu użytkowania strony, który narusza niniejsze porozumienie lub odpowiednie przepisy prawa. Zgadzasz się na rozsądną współpracę w obronie przed takimi roszczeniami. CSI zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony na własny koszt oraz kontroli wszelkich spraw objętych ubezpieczeniem i nie upoważnia użytkownika do zawarcia ugody w danej sprawie bez uprzedniej pisemnej zgody CSI. Niniejszym zwalniasz CSI z odpowiedzialności wobec wszelkich roszczeń wynikających z użytkowania informacji lub materiałów dowolnego rodzaju, które umieszczasz na stronie, przez strony trzecie.

ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

NINIEJSZA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ ODNOŚNIKI DO STRON KONTROLOWANYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE („STRONY OSÓB TRZECICH”). CSI NIE MOŻE KONTROLOWAĆ ANI PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZETELNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ ANI DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI NA STRONACH OSÓB TRZECICH. NINIEJSZYM POTWIERDZASZ, ŻE UŻYWANIE STRON OSÓB TRZECICH PODLEGA WARUNKOM UŻYTKOWANIA DLA TAMTYCH STRON, NIE NINIEJSZYM WARUNKOM UŻYTKOWANIA. ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH NIE STANOWIĄ POPARCIA CSI

DLA TAKICH STRON, ICH ZAWARTOŚCI, PRODUKTÓW, REKLAM ANI INNYCH MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIANYCH NA STRONACH, JEDNAK SĄ UMIESZCZANE DLA TWOJEJ WYGODY I WCHODZISZ NA NIE NA WŁASNE RYZYKO. CSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ STORN INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH ANI NIE UDZIELA OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH DOTYCZĄCYCH TREŚCI (LUB RZETELNOŚCI TREŚCI) NA STRONACH INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH. CSI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPOWODZENIE KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH LUB REKLAMOWANYCH NA STRONACH OSÓB TRZECICH.

UŻYWANIE INFORMACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH UJAWNIENIE TOŻSAMOŚCI

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją polityki prywatności, która obowiązuje podczas odwiedzania strony.

KODEKS UŻYTKOWNIKA

Wyrażasz zgodę na użytkowanie strony w celach zgodnych z prawem. Zabrania się użytkowania strony, jej treści, usług, systemów CSI, które stanowią wykroczenie, powodują powstanie zobowiązania lub naruszają prawo lub przepisy lokalne, stanowe, narodowe lub międzynarodowe.  CSI nie zabrania pobierania treści przez użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych ani nie twierdzi, że treści są zgodne z legislacją ich krajów.

W przypadku odwiedzania strony przez użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych wyłącznie oni są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z prawem konkretnych systemów prawnych.

ZAKOŃCZENIE

Zgadzasz się, by CSI wedle swojego uznania zakończyło lub zawiesiło działanie strony, systemów CSI, usług lub treści w dowolnym momencie z konkretnego powodu lub jego braku, nawet jeśli dostęp do strony wciąż jest możliwy dla innych użytkowników. W przypadku zawieszenia lub zakończenia należy natychmiast (a) zaprzestać korzystania ze strony oraz (b) zniszczyć wszelkie kopie zawartości strony lub jej treści. Korzystanie ze strony, systemów CSI lub usług po zakończeniu, zawieszeniu lub braku kontynuacji będzie uznane za naruszenie własności. Ponadto CSI nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zakończenie lub zawieszenie Twojego dostępu do strony, systemów CSI ani usług.

OGÓLNE WARUNKI

Niewprowadzenie w życie przez CSI postanowienia lub postanowień niniejszego porozumienia nie będzie stanowiło o zrzeczeniu się praw do powyższych. PONIŻSZE POSTANOWIENIE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA STRONY BĘDĄ PODLEGAŁY WYKŁADNI PRAWA STANU MISSOURI Z WYŁĄCZENIEM NORM KOLIZYJNYCH ZAWARTYCH W TYCH PRZEPISACH. Wszelkie roszczenia i spory wynikłe z niniejszego porozumienia, odpowiedniego prawa federalnego lub sposobu użytkowania strony inne od określonych zobowiązań umownych lub zabezpieczeń roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego złożonych przez CSI będą rozpatrywane przed sądami federalnymi, stanowymi lub lokalnymi w stanie Missouri oraz względem takich roszczeń i sporów niniejszym nieodwołanie: (i) składasz oświadczenie o podleganiu jurysdykcji niniejszych sądów oraz (ii) godzisz się na rozpatrywanie wszelkich skarg przez wskazane sądy. Wszelkie roszczenia względem treści, usług, systemów CSI oraz informacji, strony lub niniejszego porozumienia muszą być zgłoszone w ciągu jednego (1) roku po wystąpieniu roszczenia lub podstawy powództwa; w przeciwnym wypadku roszczenia ulegną przedawnieniu. W przypadku nieuzasadnionych lub martwych przepisów niniejszego porozumienia pozostałe przepisy pozostają w mocy w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Niniejsze porozumienie będzie miało moc prawną, będzie obowiązywać z korzyścią i będzie wyegzekwowane od obu stron oraz odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy. Ani tryb wzajemnego zachowania stron, ani praktyki handlowe nie wpłyną na przepisy niniejszego postanowienia. Zastrzega się wszelkie prawa nieobjęte wyraźnie w niniejszym porozumieniu

KONTAKT

Jeśli masz pytania dotyczące porozumienia lub praktyk CSI, napisz do CSI wiadomość mailową, zadzwoń lub wyślij list pocztą:

CSI LEASING, INC.

9990 Old Olive Street Road, Ste. 101

St. Louis, Missouri 63141

Tel: 800-955-0960

contactcsi@csileasing.com